Algemene Voorwaarden

Bij het verstrekken van een opdracht gaat u automatische akkoord met onze verkoopvoorwaarden wees u daarvan bewust en lees deze door. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn natuurlijk mogelijk echter alleen geldend als deze op schrift door ons zijn bevestigd.

1: Algemeen

Deze verkoop / inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop, inkoop van Producten en Diensten door Mister-Hifi (‘Verkoper’). Deze voorwaarden sluiten de toepasbaarheid van alle andere voorwaarden uit tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen met Verkoper.

2: Bestellingen

Bestellingen kunnen uitsluitend mondeling geplaatst of per post, telefoon of via internet mail. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal elke aanbieding van Verkoper niet langer gelden dan voor de geldigheidsduur van de laatst geldende prijslijst vanuit Nederland. Speciale Producten die wij niet standaard in ons leveringsprogramma hebben, welke dus exclusief voor de klant worden ingekocht en besteld, kunnen niet geannuleerd worden en klant is verplicht deze af te nemen, mocht door onvoorziene omstandigheden het Product niet leverbaar zijn dan is Verkoper gerechtigd een gelijkwaardig Product te leveren naar inzicht van Verkoper, in overleg met Klant. Klant heeft recht tot annuleren onder de voorwaarden zoals in de voorwaarden is gesteld. Deze Producten worden dus ook besteld op eigen risico en verantwoording van Klant. Hierbij in acht nemend en niet beperkt tot (lange)levertijden, kleur, afwijkingen in modellen e.d.

3: Prijs

Alle prijzen die zijn vermeld zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven. Op gebruikte goederen is geen BTW van toepassing (marge regeling). Prijs is exclusief verzending, exclusief levering aan huis (locatie klant) en installatie, tenzij anders is vermeld op de factuur of schriftelijk is overeengekomen.

4: Betalingsvoorwaarden

Leveringen worden geleverd na betaling vooraf. Indien levering met factuur dienen alle leveringen met een factuuradres in Nederland te worden betaald bij aflevering (ommegaande). Bij levering in het buitenland is altijd betaling vooraf vereist bij opdrachtverstrekking.Bij een overschrijding van de toegestane betalingstermijn is de Klant vanaf dat moment direct in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd, daarnaast is de Klant verplicht om een bedrag van tenminste 15% van de hoofdsom als incassokosten te voldoen. Alle buitenrechtelijke kosten bij te late betaling zijn voor de Klant. Verkoper heeft het recht om bij een niet tijdige betaling verdere leveringen op te schorten.

5: Annulering

En bij verkoop in opdracht Verkoper hanteert een terug betalingstermijn van 30 dagen netto na credit factuur datum, zonder rente vergoeding. Indien de credit betaling later dan 30 dagen plaats vindt door onvoorziene omstandigheden hanteren wij een rente vergoeding van wettelijke rente per jaar. Betalingen gaan alleen over daadwerkelijk betalingen van klant, inruilwaarde van goederen wordt nooit contant vergoed. Indien uw product reeds is verkocht wordt er een ander product aangeboden, ter overleg met klant of een tegoedbon opgemaakt. Additionele extra kosten worden niet vergoed. Credit-betaling is ten alle tijden een service product. Verkoper is gerechtigd om hiervoor ook voorraad producten te leveren ter waarde van de creditsom. Eventuele extra kosten door onvoorziene zaken, maar niet beperkt tot verborgen gebreken (tot drie maanden na verkoop door Verkoper) bij aangeleverde Producten door Klant zijn voor rekening van Klant en worden gefactureerd aan Klant. Verkoper behoudt het recht tot verrekening van openstaande facturen van de Klant. Gebruikte goederen worden niet retour genomen.

6: Levering

Data en termijnen van levering zijn te allen tijde slechts indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden verbonden. Voor afwijkingen hiervan is de Verkoper niet aansprakelijk en het geeft de Klant nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren. Indien Klant de overeenkomst wil annuleren door vertraagde levering van speciaal bestelde Producten wordt 15% annuleringskosten berekend.

7: Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoud onverkort en volledig het eigendom van de Producten totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen. Tot dit moment is de Klant evenmin gerechtigd om de Producten te verhuren, uit te lenen of op andere wijze te exploiteren dan wel uit haar macht te brengen. De Klant zal Verkoper onmiddellijk informeren over elke gepretendeerde vordering van derden op de Producten zolang deze eigendom van Verkoper zijn. De Klant zal de Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen zorgvuldig en duidelijk herkenbaar en duidelijk afgezonderd als Producten van Verkoper bewaren.

8: Zichtzendingen

Mister-Hifi werkt niet met zichtzendingen vanwege de huidige EU-regels aangaande de wet “Koop op Afstand”. Mister-Hifi conformeert zich aan deze wetgeving. U mag uw product dus, indien u deze niet behoudt, binnen 14 dagen retourneren. Mister-hifi zal uw betaling binnen 30 dagen crediteren naar het opgegeven rekeningnummer. Producten die niet worden teruggebracht binnen dit EU-termijn worden gezien als definitieve aankoop en worden niet meer retour genomen.

Een uitzondering hierop zijn pick-up elementen. Pick-up / platenspeler- elementen worden nooit retour genomen!

9: Productinformatie

De informatie op de website en gegeven door Verkoper, zijn slechts indicatief en naar eer en geweten samengesteld. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie. De Klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde Producten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en). Schade veroorzaakt door onjuist gebruik en inzet is uitgesloten. Gebruikte goederen zijn gebruikt en kunnen eventuele gebruikskenmerken dragen welke door Klant als zodanig geaccepteerd worden bij opdrachtverstrekking, claims achteraf hieromtrent worden niet geaccepteerd. Daarnaast kunnen er eventueel nog voor Verkoper onbekende storingen aan de Producten voorkomen ook hier omtrent kunnen geen rechten worden ontleend voor teruggave van de Producten, dit geld ook voor eventuele ongeziene “modificaties” door eerdere eigenaren.

10: Garantie bij nieuwe producten

Indien binnen twee jaar na factuurdatum het verkochte Product naar het oordeel van Verkoper gebrekkig is, dan zal, ter keuze van Verkoper, het Product kosteloos worden gerepareerd, indien nodig vervangen door een universeel gelijkwaardig verwisselbaar product. Deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de Producten, de beoordeling en uitspraak t.b.v. verkeerd of onoordeelkundig gebruik ligt na onderzoek bij de verkoper en hier kan verder niet over worden gecorrespondeerd. Modificaties, open maken van het aangeschafte product wordt gezien als opzettelijk verbreken van de garantievoorwaarden. Eventuele transportkosten, extra invoerrechten e.d. zijn voor kosten Klant. De Koper dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dit ter kennis te brengen van de Verkoper, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.

11: Garantie bij gebruikte apparatuur

Garantie (aantal maanden staat vermeld op uw factuur) houdt in dat het apparaat indien mogelijk door onze technische dienst kosteloos wordt gerepareerd, d.w.z. arbeid en onderdelen worden vergoed. Verzendkosten zijn altijd voor Klant. Indien uw apparaat niet meer te repareren is (technisch of economisch) mag u bij ons een vervangend apparaat uitzoeken van gelijke factuurwaarde, minus de afschrijving*. Verzendkosten en installatiekosten op locatie (haal en breng) worden in rekening gebracht bij reparatie cq. vervanging. *Afschrijving houdt in 40% van de factuurwaarde per jaar (in mindering gebracht over het aantal maanden dat de apparatuur in uw bezit is geweest tot aan melding). Reparatie door derde wordt niet vergoed. Apparatuur welke geopend is na aanschaf, daarbij vervalt de garantie.

12: Retour van een Product(en)

De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van Producten, ook niet indien de vervoerder door Verkoper is gekozen. Klant is dus verantwoordelijk voor het correct verzekeren van de retourzending. De Klant wordt geacht de Producten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen 7 dagen eerste aflevering aan Verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op en Verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht. De Klant heeft 7 dagen vanaf de datum van levering toestemming voor terugzending van Producten. De reden van retour zending moet worden aangegeven. Terugzendingen dienen altijd plaats te vinden naar het opgegeven adres door Verkoper. De kosten voor het retourneren naar Klant is altijd voor de Klant zijn rekening. De Producten worden alleen geaccepteerd als retourgoed als deze in de originele verpakking (heel en compleet) en onbeschadigd worden geretourneerd. Producten die speciaal voor Klant zijn besteld / gebouwd zijn kunnen niet zonder annuleringskosten van 15% van de verkoopwaarde worden geannuleerd. Klant kan als extra service kiezen om terugbetaald worden door middel van een cadeaubon ter waarde van factuurbedrag. Retourrecht geld niet voor gebruikte goederen en tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is vastgelegd en/of op factuur is vermeld. Eventuele verzendkosten (heen en retour) zijn voor de Koper. Zoals hierboven omschreven worden pick-up / platenspeler- elementen niet retour genomen.

13: Verkoop in opdracht

Verkoper kan in opdracht van Klant producten aanbieden en verkopen. De vergoeding fee die hiervoor wordt berekend wordt schriftelijk en in overleg met de verkoper vastgesteld. De afgesproken fee geld per apparaat. Garantie wordt gegeven door Verkoper aan Klant. Echter indien blijkt dat de ingeleverde apparaten, gedurende de testperiode, bij Mister-Hifi gebreken vertonen, zijn deze eventuele reparatiekosten voor Klant. Betaling naar Klant vindt plaats onder gelijke voorwaarden van de creditnota onder hoofdstuk betalingsvoorwaarden. Klant kan de eerste maand, de opdracht tot verkoop, niet ontbinden zonder kosten. De annuleringskosten bedragen per apparaat 100 Euro als zijnde zgn. opstartkosten. Bij retour halen van de producten dient u 10 werkdagen in acht te nemen voor de ophaalafspraak. Creditbetalingen vinden plaats conform onze betalingsvoorwaarden. ‘

14: Exoneratie

Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade (gevolgschade of andere schade) van de Klant, zijn werknemers, vertegenwoordigers of van derden in geval van een tekortkoming in een nakoming van zijn verbintenissen, gebrekkige Producten of in andere gevallen indien niet vaststaat dat een dergelijk verlies of een dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of door grove schuld van Verkoper.

15: Rechtsgebied

Op al onze verkopen en bovenstaande benoemde voorwaarden, in binnenland en buitenland is Nederlands recht van toepassing, bij geschillen worden deze voorgelegd bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda.

16: Toegewezen Kosten

Verkoper accepteert geen incassokosten en andere buitenrechtelijke kosten buiten die de wetgeving in het dwingend recht met zich mee brengt.

TOP
Winkelwagen 0